Reitbuch

RFV Leonberg

« zurückweiter »

MO, 12.04.

14:45-15:30
Ponygruppe Anf.
15:35-16:20
Ponygruppe Anf.
16:25-17:15
Ponygruppe Fortg.
17:00-20:00
Voltigieren

DI, 13.04.

09:15-10:00
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde

MI, 14.04.

15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde

DO, 15.04.

15:00-15:30
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
18:00-18:30
Einzelstunde
18:00-19:00
Voltigieren
19:00-19:30
Einzelstunde
19:30-20:00
Einzelstunde

FR, 16.04.

14:15-15:15
Voltigieren
15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
17:00-18:00
Voltigieren
18:00-18:30
Einzelstunde
18:30-19:00
Einzelstunde

SA, 17.04.

08:15-09:00
Einzelstunde
09:00-09:30
Einzelstunde
09:30-10:00
Einzelstunde
10:00-10:30
Einzelstunde
10:30-11:00
Einzelstunde
11:00-11:30
Einzelstunde
13:00-15:00
Voltigieren

SO, 18.04.

09:00-09:30
Einzelstunde
09:30-10:00
Einzelstunde
10:00-10:30
Einzelstunde
12:00-16:00
freies Training
16:00-19:00
Voltigieren
MO, 12.04.
14:45-15:30
Ponygruppe Anf.
15:35-16:20
Ponygruppe Anf.
16:25-17:15
Ponygruppe Fortg.
17:00-20:00
Voltigieren
DI, 13.04.
09:15-10:00
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
MI, 14.04.
15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
DO, 15.04.
15:00-15:30
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
18:00-18:30
Einzelstunde
18:00-19:00
Voltigieren
19:00-19:30
Einzelstunde
19:30-20:00
Einzelstunde
FR, 16.04.
14:15-15:15
Voltigieren
15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
17:00-18:00
Voltigieren
18:00-18:30
Einzelstunde
18:30-19:00
Einzelstunde
SA, 17.04.
08:15-09:00
Einzelstunde
09:00-09:30
Einzelstunde
09:30-10:00
Einzelstunde
10:00-10:30
Einzelstunde
10:30-11:00
Einzelstunde
11:00-11:30
Einzelstunde
13:00-15:00
Voltigieren
SO, 18.04.
09:00-09:30
Einzelstunde
09:30-10:00
Einzelstunde
10:00-10:30
Einzelstunde
12:00-16:00
freies Training
16:00-19:00
Voltigieren