Reitbuch

RFV Leonberg

« zurückweiter »

MO, 19.04.

15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:00-20:00
Voltigieren

DI, 20.04.

09:15-10:00
Einzelstunde
15:00-15:30
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
18:30-19:00
Einzelstunde
19:00-19:30
Einzelstunde

MI, 21.04.

15:00-15:30
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
18:00-18:30
Einzelstunde

DO, 22.04.

09:15-09:45
Einzelstunde
15:00-15:30
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
18:00-19:00
Voltigieren
19:00-19:30
Einzelstunde
19:30-20:00
Einzelstunde

FR, 23.04.

14:15-15:15
Voltigieren
15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:00-18:00
Voltigieren
18:30-19:00
Einzelstunde

SA, 24.04.

08:15-09:00
Einzelstunde
13:00-15:00
Voltigieren

SO, 25.04.

10:00-10:30
Einzelstunde
10:30-11:00
Einzelstunde
11:00-11:30
Einzelstunde
16:00-19:00
Voltigieren
MO, 19.04.
15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:00-20:00
Voltigieren
DI, 20.04.
09:15-10:00
Einzelstunde
15:00-15:30
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
18:30-19:00
Einzelstunde
19:00-19:30
Einzelstunde
MI, 21.04.
15:00-15:30
Einzelstunde
15:30-16:00
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
18:00-18:30
Einzelstunde
DO, 22.04.
09:15-09:45
Einzelstunde
15:00-15:30
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:30-18:00
Einzelstunde
18:00-19:00
Voltigieren
19:00-19:30
Einzelstunde
19:30-20:00
Einzelstunde
FR, 23.04.
14:15-15:15
Voltigieren
15:00-15:30
Einzelstunde
16:00-16:30
Einzelstunde
16:30-17:00
Einzelstunde
17:00-17:30
Einzelstunde
17:00-18:00
Voltigieren
18:30-19:00
Einzelstunde
SA, 24.04.
08:15-09:00
Einzelstunde
13:00-15:00
Voltigieren
SO, 25.04.
10:00-10:30
Einzelstunde
10:30-11:00
Einzelstunde
11:00-11:30
Einzelstunde
16:00-19:00
Voltigieren